Loft v_podhuri Krušných hor

Všeobecné obchodní podmínky

ČLÁNEK I - Základní ustanovení

1.  Všeobecné smluvní podmínky (dále jen “VOP” nebo “Podmínky”) upravují vzájemný smluvní vztah mezi fyzickou podnikající osobou Ing. Jan Šugar, IČO 14099128 se sídlem v Ostrově (dále jen “Poskytovatel”) a klientem, fyzickou nebo právnickou osobou, (dále jen “Klient”), který ubytování v apartmánu loft v_podhuri (dále jen “Služba”) jako objednatel objednává.

2. Tyto podmínky představují návrh Poskytovatele na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) určený Klientovi. Zadáním požadovaných registračních údajů na stránce www.vpodhuri.cz a přijetím podmínek poskytování služeb přijímá zákazník návrh Poskytovatele ve smyslu § 1731 Občanského zákoníku, čím mezi Poskytovatelem a Klientem dojde k uzavření smlouvy o poskytování služeb ve smyslu těchto podmínek (dále jen „Smlouva“).

Článek II - Práva a povinnosti smluvních stran

1. Klient prohlašuje a zaručuje, že je plně způsobilý k právním úkonům, a že se před zahájením užívání Služeb důkladně seznámil s těmito podmínkami a že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi, dále bude Služby používat pouze k účelu, k němuž jsou určeny a nebude se v souvislosti s užíváním Služby dopouštět žádného protiprávního či neetického jednání.

2. Klient je povinen se řídit pokyny k užívání apartmánu a dbát na ochranu svého zdraví a majetku Poskytovatele.

3. Klient má právo být dostatečně a plně informován Poskytovatelem o objednávaných a uhrazených Službách, tj. jejich rozsahu, termínu a ceně.

4. Klient je povinen úplně a správně uvést všechny podstatné náležitosti objednávky nebo požadavku na rezervaci, zaplatit Poskytovateli v požadovaném termínu plnou cenu za pobyt, respektovat předpisy zařízení, jejichž služby využívá, pečlivě si překontrolovat Poskytovatelem vystavené potvrzení pobytu (ubytovací voucher) a při zjištění jakýchkoliv nesrovnalostí kontaktovat neprodleně Poskytovatele.

5. Klient má právo odstoupit od této Smlouvy a zrušit objednané Služby podle stornovacích podmínek (dále článek V).

6. Poskytovatel je povinen poskytnout Klientovi důležité informace k objednaným službám, potvrdit Klientovi řádně objednané Služby a při závazné rezervaci nebo potvrzené objednávce zabezpečit klientovi Služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě.

7. Poskytovatel je povinen v případě odstoupení od potvrzené objednávky služeb/závazné rezervace ze strany klienta vyplatit nejpozději do 14 dnů po písemném obdržení storna zaplacenou zálohu na Služby. Avšak pokud vznikne nárok Poskytovatele na stornovací poplatky, vyplatí Klientovi rozdíl mezi již zaplacenou zálohou a příslušnými stornovacími poplatky.

8. Poskytovatel má právo vymáhat po Klientovi případné škody na majetku Poskytovatele, zvláště v případě dodržení pokynů k ubytování.

ČLÁNEK III - Objednávka služby, úhrada a potvrzení pobytu

1. Klient si objednává ubytování v apartmánu rezervací, kterou provádí přes rezervační rozhraní na internetových stránkách poskytovatele. Podstatné náležitosti zakládající řádně vystavenou objednávku nebo požadavek na rezervaci jsou: jméno a příjmení klienta, adresa trvalého bydliště, telefon, e-mail, termín čerpání služeb.

2. Předané osobní údaje klienta uvedené v objednávce nebo rezervaci pobytu slouží pouze pro uzavíraný smluvního vztah mezi Poskytovatelem a Klientem a řídí se zásadami zpracování osobních údajů, které jsou uvedeny v sekci Zásady zpracování osobních údajů na webových stránkách www.vpodhuri.cz.

3. Po řádně vystavené a podané objednávce nebo podaném závazném požadavku na rezervaci je Klient tímto dokumentem vázán. Potvrzením objednávky nebo požadavku na závaznou rezervaci Poskytovatelem vzniká mezi Klientem a  Poskytovatelem smluvní vztah. Poskytovatel se zavazuje zajistit Klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě. Klient se zavazuje zaplatit poskytovateli smluvenou cenu. Podmínky smluvního vztahu platí pro všechny osoby uvedené v objednávce nebo požadavku na rezervaci, kterou Klient podal a Poskytovatel potvrdil.

4. Platný ceník poskytovaných služeb je uveden na webových stránkách Poskytovatele.

5. Úhrada služeb probíhá skrze platební bránu s využitím služby Stripe či platební bránu PayPal na internetových stránkách Poskytovatele.

6. K čerpání zaplacených Služeb opravňuje Klienta potvrzení vystavené Poskytovatelem e-mailem. Klient je povinen překontrolovat správnost údajů na potvrzení uvedených. Při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktuje klient neprodleně poskytovatele e-mailem na adrese loft@vpodhuri.cz.

7. Poskytovatel si vyhrazuje právo žádat zaplacení zálohové platby ve výši 100 % z ceny objednaných služeb dle dříve potvrzené objednávky.

Článek IV - Nástup k pobytu, podmínky a pokuty

1. Check-in probíhá samostatně nejdříve od 16:00 v den příjezdu dle instrukcí poskytnutých Poskytovatelem v dostatečném předstihu e-mailem.

2. Check-out probíhá samostatně a nejpozději do 10:00 v den odjezdu.

3. Klient bere na vědomí, že v apartmánu není povoleno jakékoliv zvíře (domácí mazlíček) a ve vnitřních prostorách platí zákaz kouření.

4. Poskytovatel žádá Klienta o udržování pořádku a o neprodleném informování o jakýkoliv nenadálých nebo nepředpokládaných situacích souvisejících s majetkem Poskytovatele a jeho stavem nebo Služby.

4. Poskytovatel je oprávněn účtovat klientům následující pokuty:

  • za nenahlášeného hosta navíc 5.000 Kč
  • za kouření ve vnitřních prostorách 10.000 Kč
  • za domácího mazlíčka (zvíře) 5.000 Kč
  • za jakoukoliv nedovolenou manipulaci s ohněm 5.000 Kč
  • za neohlášený a nedovolený pozdní check-out 500 Kč.

Článek V - Zrušení pobytu, storno podmínky

1.Klient má právo kdykoliv pobyt zrušit, tj. odstoupit od potvrzené objednávky/rezervačního požadavku pobytu za níže uvedených podmínek. Toto odstoupení ze strany Klienta (dále jen storno) musí být provedeno elektronickou formou na e-mail loft@vpodhuri.cz.

2. Klient má právo bezplatně zrušit pobyt do 24 hodin od provedené rezervace a uhrazení finančních prostředků. Poskytovatel se zavazuje zajistit vrácení finančních prostředků v plné výši na účet Klienta a to nejpozději do 14 dní od oznámení této skutečnosti.

3. V případě nákupu dárkového poukazu platí stejné podmínky jako v předešlém bodě. 

4. Při uplatnění dárkového poukazu pro rezervaci a nákup pobytu má Klient právo do 24 hodin rezervaci zrušit. Bude mu vrácen využitý dárkový poukaz, který může použít při příští rezervaci. Případné finanční prostředky uhrazené nad rámec dárkového poukazu budou Klientovy vráceny v plné výši a to nejpozději 14 dní od oznámení této skutečnosti.

5. Storno podmínky ubytování v případě, že nejsou dohodnuty individuálně:

  • více než 29 dnů před příjezdem vrací Poskytovatel Klientovi 100 % z celkové částky za ubytování,
  • 28 – 14 dní před příjezdem vrací Poskytovatel Klientovi 50 % z celkové částky za ubytování,
  • méně jak 14 dní před příjezdem nemá Klient nárok na vrácení ceny Služby.

Článek VI - Ochrana osobních údajů

1. Osobními údaji se rozumí informace o Klientovi, na základě kterých lze Klienta přímo či nepřímo identifikovat.

2. V souladu s poskytováním Služby vyžaduje poskytovatel v rámci objednávky/rezervace povinné osobní údaje. Veškerá práva Klienta, stejně jako další podrobnosti o tom, jakým způsobem Poskytovatel zpracovává osobní údaje, naleznete na webových stránkách www.vpodhuri.cz.

3. Poskytovatel nebude bez předchozího svolení Klienta zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat údaje Klienta způsobem, který by byl v rozporu s těmito VOP.

4. Provedením objednávky/rezervace udělí Klient v rámci samostatného souhlasu informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých dle těchto VOP Poskytovateli jako správci, za účelem identifikace Klienta při využití služby. Klient dále uděluje souhlas s dalším marketingovým zpracováním osobních údajů, zejména cílení reklamy a zasílání obchodních sdělení.

5. Klient uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu 3 (tří) let, neodvolá-li svůj souhlas klient dříve. Tím není dotčena povinnost Poskytovatele zpracovávat osobní údaje Klienta po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy v souladu s nimi.

6. Klient bere na vědomí, že poskytovatel může být povinen poskytnout osobní údaje na základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení). Poskytovatel je dále oprávněn, bude-li to nezbytné, zpřístupnit osobní údaje k ochraně práv Poskytovatele, nebo k ochraně osobní bezpečnosti klientů nebo třetích osob.

7. Každý z Klientů je povinen se před odesláním objednávky/registrace Služby seznámit se zásadami ochrany osobních údajů a se zpracováním svých osobních údajů vyjádřit svůj souhlas. Souhlas je nutné vyjádřit přímo zaškrtnutím políčka souhlasím se zpracováním osobních údajů a kliknutím souhlas potvrdit. Pokud klient souhlas neudělí, objednávka/registrace nebude provedena a Služby mu nebudou poskytnuty.

Článek VII - Závěrečná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky a storno podmínky jsou nedílnou součástí objednávky služeb.

2. Celková ceny za poskytnuté Služby bude uhrazena na základě vystaveného účetního dokladu (příjmový doklad, faktura), dle uvedených podmínek.

3. K platbě dochází skrze integrovanou platební bránou nebo službu PayPal.

4. Aktualizace Všeobecných obchodních a storno podmínek vstupuje v platnost dne 1. ledna 2023. Změny a doplňky těchto podmínek mezi Poskytovatelem a Klientem mohou být individuálně upraveny výlučně písemnou formou.

mail: loft@vpodhuri.cz

Michaela +420 724 391 738

Jan +420 774 888 655

IČO 14099128

Chtěli byste přijet a nebo blízkému darovat pobyt v loftu v_podhuri?

Rezervujte online nebo nám napište.