ČLÁNEK I - Základní ustanovení

Tyto zásady obsahují informace o rozsahu a podmínkách zpracování Vašich osobních údajů, které provádíme v rámci výkonu naší podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní, zejména při prodeji zboží a poskytování služeb, při provozu webových stránek, při komunikaci s Vámi atp.

  • Kontaktní údaje: Ing. Jan Šugar, Ing. Michaela Křivská
  • Telefon: +420 774 888 655, +420 724 391 738
  • E-mail: loft@vpodhuri.cz

Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom mohli:

jednat s Vámi o uzavření smluv; uzavírat s Vámi smlouvy; dodávat Vám služby nebo zboží, které si u nás objednáte; rozpoznat Vaše platby ceny zboží nebo služeb, nákladů na dopravu, případně jiných úhrad; řešit Vaše případné reklamace; provozovat a vylepšovat naše webové stránky; řešit Vaše případné dotazy nebo připomínky k námi nabízeným službám nebo zboží; řešit Vaše případné stížnosti; případně vymáhat práva ze smluv, které s Vámi uzavřeme, pokud Vy nesplníte své povinnosti vůči nám z těchto smluv, např. nezaplatíte cenu objednaného zboží nebo služby; řešit případné spory, ať už soudní, nebo mimosoudní, které mezi Vámi a námi případně vzniknou, ať už z uzavřených smluv, při užívání našich stránek nebo z jiných důvodů; zasílat Vám naše obchodní sdělení (newslettery), zejména o námi nabízených službách nebo zboží, novinkách v našem sortimentu, slevách, zajímavých akcích a jiných zajímavostech týkajících se činnosti naší společnosti (např. veletrzích, výstavách); vytvářet statistiky o naší obchodní činnosti, o návštěvnosti našich stránek, popřípadě o využívání dalších našich služeb; řádně vést naši obchodní administrativu

K výše uvedeným účelům zpracováváme:

Vaše identifikační údaje, zejména Vaše jméno, příjmení, akademické tituly, datum narození, IČO, DIČ, adresu bydliště, adresu sídla (jste-li podnikající fyzickou osobou), pozici v rámci právnické osoby, kterou případně zastupujete; Vaše kontaktní údaje, zejména doručovací nebo jinou kontaktní adresu, kterou nám poskytnete, telefonní číslo (pevná linka, mobil), e-mailovou adresu; Vaše platební údaje, zejména číslo bankovního účtu, číslo platební karty, variabilní symbol, případně i specifický symbol, poznámku odesílatele nebo příjemce, případně další údaje, které uvedete v platbě; údaje o Vašich objednávkách, zejména o Vámi objednaném zboží nebo službách; síťové údaje, které získáváme při Vašem přístupu na naše webové stránky a při jejich používání, zejména Vaši IP adresu, MAC adresu zařízení, prostřednictvím kterého užíváte stránky, údaje o Vašem přístupu na stránky, aktivitě na stránkách, délce Vaší návštěvy na stránkách, cookies, údaje o poloze zařízení, prostřednictvím kterého užíváte stránky;

Osobní údaje zpracováváme v souladu se zásadou minimalizace údajů a jejich účelového omezení. To znamená, že Vaše osobní údaje zpracováváme jen k těm účelům, ke kterým je to nezbytné, a jen v rozsahu, který je nezbytný pro splnění daného účelu.

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě důvodů stanovených právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR (plným názvem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v účinném znění.

Vaše osobní údaje v souladu s GDPR zpracováváme vždy na základě některého z právních důvodů stanovených v článku 6 GDPR.

Těmito důvody jsou zejména:

Vámi udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů; nezbytnost zpracování Vašich osobních údajů k plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli, nebo k provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy; existence našeho oprávněného zájmu na zpracování Vašich osobních údajů; nezbytnost zpracování Vašich osobních údajů k plnění našich povinností.

Našimi oprávněnými zájmy na zpracování Vašich osobních údajů jsou

provozování a rozvíjení naší podnikatelské činnosti; zkvalitňování námi poskytovaných produktů a služeb; provozování našich webových stránek, zajišťování a vylepšování jejich funkčnosti; propagace naší podnikatelské činnosti, zejména pak námi nabízených služeb nebo zboží, novinek v našem sortimentu, slev, zajímavých akcích a jiných zajímavostí týkajících se činnosti naší společnosti; vymáhání našich právních nároků; zajišťování bezpečnosti našich webových stránek, jejich uživatelů; ochrana našeho majetku, ochrana života, zdraví a majetku našich zaměstnanců, obchodních partnerů, klientů, jakož i všech osob, které se pohybují v prostorách naší společnosti.

Délka zpracovávání osobních údajů záleží na účelu a důvodu zpracování daného osobního údaje. Tuto dobu s ohledem na rozsah zpracovávaných údajů a rozličnost účelů zpravidla nelze stanovit přesně. Proto je doba zpracování Vašich osobních údajů vymezena níže uvedenými kritérii.

Zpracováváme-li Vaše osobní údaje na základě Vámi uděleného souhlasu s jejich zpracováním, pak Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání tohoto souhlasu.

V ostatních případech zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu nezbytnou k dosažení účelu, pro který je zpracováváme, včetně následné administrace spojené s ukončením zpracování a výmazem osobních údajů.

Odpadne-li jeden z důvodů, na základě kterého zpracováváme Vaše osobní údaje k určitému účelu, neznamená to automaticky naši povinnost přestat s jejich zpracováním.

Dokud pro jejich zpracování budeme mít i jiný důvod (např. zanikne náš oprávněný zájem na zpracování, ale zpracování Vašich osobních údajů bude stále nezbytné proto, abychom mohli plnit smlouvu uzavřenou mezi námi nebo naše právní povinnosti), můžeme Vaše osobní údaje nadále zpracovávat až do té doby, dokud nám k jejich zpracování neodpadnou všechny právní důvody. V případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů však již dále se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem, k němuž byl odvolaný souhlas původně udělen, nepokračujeme.

Zpracováváme především ty osobní údaje, které nám sami poskytnete, a zpracováváme je především my sami pro naše účely. V určitých případech však může dojít k tomu, že Vaše osobní údaje obdržíme od třetích osob nebo je předáme třetím osobám. Těmito osobami mohou být zejména: účetní a daňoví poradci, právní zastoupení, obchodní partneři; IT konzultanti; poskytovatelé datových úložišť a cloudových služeb; pojišťovny, pojišťovací agenti a zprostředkovatelé; banky a poskytovatelé platebních služeb; osoby, které poskytující marketingové a PR služby; orgány veřejné moci (zejména soudy, úřady);

orgány činné v trestním řízení (zejména policie a státní zastupitelství).

Vaše osobní údaje můžeme získávat rovněž z veřejně přístupných zdrojů, jakými jsou např. veřejné rejstříky (zejména obchodní rejstřík), živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík nebo katastr nemovitostí.

V některých případech je poskytnutí osobních údajů nezbytné proto, abychom mohli dodržet své smluvní nebo jiné povinnosti, naplňovat své oprávněné zájmy, atp. Například pro to, abychom s Vámi mohli uzavřít smlouvu a poskytnout Vám služby nebo zboží, musíme znát zejména Vaše identifikační a kontaktní údaje. O tom, které údaje je nutno poskytnout, se Vás, je-li to možné, snažíme informovat předem (např. hvězdičkou ve formulářích na webových stránkách).

Článek II. – Práva související se zpracováním osobních údajů

Informace o zpracování Vašich osobních údajů vám poskytneme na Vaši písemnou žádost o rozsahu a podmínkách zpracování Vašich osobních údajů. Vedle této žádosti můžete stejným způsobem požádat o poskytnutí kopie Vašich osobních údajů, které zpracováváme.

Na žádosti odpovíme stejným způsobem, jakým je podáte (tj. buď v elektronické, nebo listinné podobě), pokud nás v žádosti nepožádáte o poskytnutí odpovědi jiným způsobem.

Požádáte-li o více kopií Vašich osobních údajů v listinné podobě, budeme Vám za každou kopii nad rámec jedné účtovat administrativní poplatek ve výši 30,- Kč.

V případě, že zjistíte chybu ve svých osobních údajích, které zpracováváme, nám zašlete žádost o opravu Vašich osobních údajů, ve které uveďte, v čem chyba spočívá a jaký je správný údaj.

V případě, že zjistíte, že jsou Vaše osobní údaje, které zpracováváme, neúplné, nám zašlete žádost o doplnění Vašich osobních údajů, ve které uveďte, jak mají být Vaše osobní údaje, které zpracováváme doplněny a pro jaký účel.

Dovolujeme si Vás však upozornit, že nebude-li údaj, o který budete chtít doplnit již zpracovávané osobní údaje, nezbytný ke zpracování za Vámi požadovaným účelem, nejsme povinni doplnění údajů provést.

V případě, že zjistíte, že zpracováváme Vaše osobní údaje ve větším rozsahu, než je nezbytné nám můžete zaslat písemnou žádost o omezení zpracování. V žádosti nás, prosíme, informujte o důvodech, pro které se domníváte, že zpracováváme více Vašich osobních údajů, než je k danému účelu nezbytné. Vaši žádost pečlivě vyhodnotíme a shledáme-li ji důvodnou, provedeme opatření k omezení rozsahu zpracování.

Jak jsme již uvedli výše, Vaše osobní údaje zpracováváme jen k těm účelům, ke kterým je to nezbytné, a jen v rozsahu, který je nezbytný pro naplnění daného účelu.

Pokud nechcete, abychom dále uchovávali Vaše osobní údaje, nám zašlete písemnou žádost o výmaz Vašich osobních údajů. Žádost pečlivě prozkoumáme a shledáme-li ji důvodnou, Vaše osobní údaje vymažeme. Důvody, pro které můžete žádat výmaz Vašich osobních údajů, naleznete v článku 17 GDPR. V určitých případech však nemusíme Vaší jinak důvodné žádosti vyhovět. O jaké případy se jedná, naleznete rovněž v článku 17 GDPR (např. pokud bude zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace).

V případě, že se Vám nelíbí, jak zpracováváme Vaše osobní údaje z důvodu našeho oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování písemně vznést námitku. V reakci na Vaši námitku posoudíme, zda náš oprávněný zájem na takovém zpracování trvá a zda nad ním nepřevažuje zájem na ochraně práv a svobod fyzických osob. Shledáme-li Vaši námitku důvodnou, přestaneme se zpracováním Vašich osobních údajů, vůči kterému jste námitku vznesli.

Dozorovým úřadem v oblasti zpracování osobních údajů v České republice, ke kterému je možno podávat stížnosti proti zpracování osobních údajů, je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Článek III. – Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních vyžadujeme pouze v těch případech, kdy nemůžeme Vaše osobní údaje k danému účelu zpracovávat na základě žádného jiného právního důvodu. Váš souhlas proto žádáme jen ve výjimečných případech, např. za účelem zasílání obchodních sdělení, vytvoření a provozu.

Udělení souhlasu je zcela dobrovolné a udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat. Udělení souhlasu zejména není podmínkou pro poskytování jiných služeb.

Chcete-li odvolat souhlas se zpracování Vašich osobních údajů, zašlete za tímto účelem e-mail na výše uvedené kontaktní údaje. Souhlas udělený za účelem zasílání obchodních sdělení je možno odvolat také odhlášením se z jejich odběru prostřednictvím odkazu umístěného v e-mailu, který obsahuje obchodní sdělení.

Pokud jste nám poskytli svoji e-mailovou adresu v souvislosti prodejem námi nabízených produktů nebo poskytnutím našich služeb, můžeme Vám v souladu se zákonem o některých službách informační společnosti (zákon č. 480/2004 Sb.) zasílat na tuto e-mailovou adresu obchodní sdělení i bez toho, abyste nám k tomu udělili souhlas. V takovém případě zpracováváme Vaši e-mailovou adresu na základě našeho oprávněného zájmu. Tím je náš zájem na propagaci naší podnikatelské činnosti, zejména pak námi nabízeného zboží a služeb, slevových akcí, jiných akcí souvisejících s naší společností.

Proti tomuto zpracování můžete vznést námitku. Zároveň máte v každém e-mailu, který obsahuje obchodní sdělení, možnost kliknutím na příslušný odkaz odhlásit se z odběru obchodních sdělení. V případě obdržení Vaší námitky proti zasílání obchodních sdělení nebo odhlášení se z jejich odběru Vám již obchodní sdělení na danou e-mailovou adresu zasílat nebudeme.

Článek III. – Souhlas se zpracováním osobních údajů Článek IV. – Závěrečná ustanovení

Tyto zásady o ochraně osobních údajů mohou být z naší strany měněny. Zásady v aktuálním znění najdete vždy na našich webových stránkách www.vpodhuri.cz. O případných změnách těchto zásad Vás budeme informovat e-mailem.

Pro potřeby komunikace je jako písemná forma brána forma e-mailem.

Zásady v tomto znění se použijí od 1. ledna 2023.